israel-5401543.jpg

Onze voorwaarden

CIJO voorwaarden

CIDI Jongeren Privacybeleid

 

Voorwoord

 

CIDI Jongeren (hierna: CIJO) vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Middels dit privacybeleid zal zij duidelijkheid geven omtrent de verwerking hiervan.

 

De privacy van haar leden staat voor CIJO op nummer één bij de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat zij zich ten alle tijden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Over het algemeen houdt dat het volgende in:

 

1. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, verwerkt.

2. Slechts de persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zullen door CIJO worden gebruikt.

3. Er wordt uitdrukkelijk om toestemming gevraagd voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

4. De beveiliging van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd met behulp van de nodige technische en organisatorische maatregelen.

5. Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen dan CIJO, tenzij dit nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

6. CIJO is op de hoogte van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en zal deze ten alle tijden respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Doeleinden

 

Persoonsgegevens van verenigingsleden (waaronder ook alumni) worden door CIJO ten behoeve van de volgende doelstellingen verwerkt.

 

1. Administratieve doeleinden, zoals:

 • Het bijhouden van de ledenadministratie

 • Afhandeling van betalingen

 • Verzenden van de nieuwsbrief

 • Contact met leden, indien nodig

 • Organiseren van reizen

 • Bijhouden van het alumnibestand

2. Nakoming van de lidmaatschapsovereenkomst

3. Gebruiksvriendelijkheid van de website

 

CIJO heeft de persoonsgegevens van leden rechtmatig in handen verkregen op grond van de lidmaatschapsovereenkomst, waarin de volgende gegevens kunnen worden verwerkt.

 

1. Normale persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam

 • Adres

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • Mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Bankgegevens

 • Inloggegevens voor de website van CIJO

 • Gegevens met betrekking tot deelname aan activiteiten/commissies/bestuur van CIJO

 

2. Bijzondere persoonsgegevens

 • Paspoortgegevens

 • Foto’s

 

Foto’s

 

Op events van CIJO worden vaak foto’s gemaakt, waaronder ook die van leden. Hierop worden bijzondere persoonsgegevens van een lid vastgelegd. Door je aan te melden als lid van CIJO en bij het betreffende event, stem je in met de mogelijkheid dat deze foto’s geplaatst kunnen worden op de website. Daarnaast kunnen de foto’s worden gedeeld op de Facebook, Instagram of LinkedIn. Iedereen heeft het recht om te eisen dat een foto wordt verwijderd.

 

3. Anonieme persoonsgegevens (Cookies)

 • Websitegedrag

 • Duur van websitebezoek

 • Pagina’s die je vaak bezoekt

 

Delen van gegevens met derden

 

Ontvangers van persoonsgegevens binnen de EU

 

De gegevens die onze leden aan CIJO verstrekken kunnen worden gedeeld met derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van genoemde doeleinden. De persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan partijen waar geen verwerkersovereenkomst mee is afgesloten. Met mogelijke verwerkers maakt CIJO de nodige afspraken om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het onderhouden van de websiteomgeving.

 

Ontvangers van persoonsgegevens buiten de EU

 

Persoonsgegevens van de leden van CIJO kunnen worden gedeeld met partijen die zijn gevestigd buiten de EU. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een studiereis naar een bestemming buiten de EU wordt georganiseerd. CIJO zal in zulk soort situaties extra voorzichtig met jouw persoonsgegevens omgaan. Alleen de namen van de leden die meegaan op studiereis zullen worden gedeeld met een derde partij.

 

Cookieverklaring

 

Cookies

 

Cookies zijn tekstbestandjes die websites op de harde schijf van jouw computer zetten op het moment dat je een website bezoekt. De functie van een cookie is om websitegebruikers van elkaar te onderscheiden. Cookies worden veelal gebruikt op sites waar je in moet loggen. Ze zijn nodig om de site goed te laten werken. Bij elk bezoek kunnen via de cookies de voorkeuren worden gelezen die je eerder hebt aangegeven. Zo wordt de website gebruiksvriendelijker.

 

Verwijderen van cookies

 

Het is mogelijk om je af te melden voor cookies, door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kan alle informatie die eerder is met cookies is opgeslagen worden verwijderd via de instellingen van jouw browser.

 

Beveiliging

 

Kopieën

 

Van de persoonsgegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. Ze worden alleen beheerd in de genoemde computersystemen en software. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

Apparaten

 

De apparaten waarop de gegevens kunnen worden geopend zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten waarop men toegang tot de gegevens heeft, is beperkt tot de slechts noodzakelijke.

 

Website

 

De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dat betekent dat jouw verbinding met de website privé is.

 

Jouw rechten

 

Wijzigen, bezwaar en overdraagbaarheid

 

Elk lid heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of wissen. Dit is in principe mogelijk op de website via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CIJO. Tot slot kun je een verzoek indienen om jouw recht op dataportabiliteit te effectueren. Dit houdt in dat jouw gegevens waarover CIJO beschikt in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde ontvanger kunnen worden opgestuurd.

 

Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door CIJO dan willen we je vragen hierover meteen contact met ons op te nemen. Komen we niet tot overeenstemming dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan met behulp van de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tipons